04.03.2020

Консултантски области

black_audit

Стратегическо управление

Естеството и обхвата на стратегическото консултиране засяга самото съществуване, основни цели, мисия, бизнес политика, стратегия, както и цялостното планиране, структуриране и контрол на дадена организация. Тези проблеми преди са били дефинирани като общо управление, но сега по-често се определят, като корпоративна стратегия или стратегическо управление. Консултантите които са стратегически са различни от специалистите, които се намесват в една функционална област (например финанси), или да прилагат определена техника, като например „Lean Six Sigma”или компютъризиран производствен контрол или схеми за стимулиране на служителите.

Информационни технологии

Информационните технологии заемат все по съществено значение за бизнеса в наши дни. Не случайно се говори вече за „Информационен капитал“.  Мениджърите се нуждаят все повече от информация и сроковете за обработка са все по кратки. Ролята на мениджмънт консултантите е да запълнят празнината между клиента и софтуерните компании. Внедряването на ERP, CRM, BI и др. системи е много по ефективно със съдействието на мениджмънт консултант, който да помогне на клиента при избора на система, дефиниране и структуриране на данните и информацията, като разработи задание за софтуерната компания. След това ролята му е да покаже и обясни на клиента, как решенията, интерфейса, визуализацията и др. на софтуерната компания удовлетворяват техните нужди и да планира ефективно внедряване.

Оперативен мениджмънт

Терминът „операции“ по същество описва процеса на трансформиране на определени вложения в необходимите резултати под формата на стоки и услуги. Този процес на трансформация изисква вземането на решения от страна на мениджърите с цел получаване на изход от желаното количество и качество, доставено в изисквания срок и при определена цена. Консултантската задача е да съветва ръководителите за най-добрите средства за постигането на тази цел. Операциите материализират веригата на стойността, която включва разработване на продукти, маркетинг, входяща логистика, производство, изходяща логистика, продажби и следпродажбени услуги.

Управление на качеството

Целите и ползите от TQM попадат в две основни категории –подобряване на приходи и намаляване на разходите. Значително подобряване производителността и характеристиките на продукта (надеждност, съответствие, издръжливост, приложимост или друго възприемане качеството), което трябва да доведе до повишено търсене. Намаляване на общия продуктов цикъл времето подобрява наличността и възможността за предоставяне на персонализирано обслужване на клиентите. Такива ползи се изразяват в увеличен пазарен дял и обикновено се увеличават постъпления. Подобреният контрол на качеството намалява разходите за материали, преки и косвени разходите за труд и оборотния капитал. Отново намаляване на общото време на продуктовия цикъл намалява разходите за съхранение на материалните запаси.

Реинженеринг

„Реинженеринг“ е техника за извършване на радикални и бързи промени в оперативната стратегия, които водят до непосредствено конкурентно предимство. Това е концепция за промени в бизнес процесите за да се преодолеят старите организационни бариери. Реинженерингът е фундаментален анализ и радикално преустройство на бизнес процесите, за да се постигнат драстични подобрения в изпълнението, разходите, качеството, обслужването и скоростта. Реинженерингът също има за цел премахване на всички дейности, които не са от основно значение за целите на процеса, за автоматизиране на всички дейности, които не изискват човешка преценка и когато е необходимо, улесняване на подобна преценка при намалени разходи. Консултантската услуга е структурирано в пет етапи: преструктуриране, борба с бюрокрацията, овластяване на служителите, непрекъснато усъвършенстване, културна промяна.

Управление на веригата на доставки

Управлението на веригата на доставки не е просто закупуване на материали и дистрибуция на готови продукти. Това е управление на всички процеси по движение на материали и стоки, които касаят жизнения цикъл на продукта. Много често това са процеси извън компанията на клиента и неговото първосигнално мислене е че той н е може да влияе върху тях. Целта на нашите услуги е да дадем различен поглед върху процеса, да разработим политики за управление и балансираме риска между всички участници в цялата верига.

Управление на човешките ресурси

Услугите които предоставяме в областта на човешките ресурси касаят повишаването на способността на нашите клиенти да осигуряват служители с необходимото ниво на компетенции, а именно знания, умения и ценности. Все повече отношенията на работник и работодател се оформят като взаимоотношения на заинтересовани страни. Човешките ресурси са дефицитен ресурс и тенденцията в това отношение е прогресивна. За това инвеститорите и най вече мениджърите трябва ги управляват ефективно. Областите на които ние обръщаме внимание са планиране на човешки ресурси, анализ на източника на човешки ресурси, привличане и наемане, въвеждане в длъжност, оценка и планиране на обучения и подобряване на нивото на компетенции. Успешното управление има обективни измерители и се оценява със съответствието на човешките ресурси с нуждите на компанията. Съвременното управление на човешките ресурси все повече разглежда служителите като цяло, не за времето прекарано в компанията, в този смисъл се планират дейности с които компанията може да балансира техния личен и трудов живот.

Обучения, коучинг и менторство.

Квалификацията на служителите е единия от четирите фактора за повишаване на производителността на труда. Обученията се планират съобразно със съответствието на квалификацията на служителите с нуждите на компанията. Коучинга и менторството помагат на служителите да открият своя собствен потенциал, да го осъзнаят, да го използват и да постигнат личните си цели и увеличат приноса за компанията.