11.04.2023

КОНСУЛТАНТСКИ ОБЛАСТИ

Специализацията на консултантските услуги е много разнообразна. Ние сме избрали да гледаме на организациите на клиентите, като цялостни системи и затова нашите услуги обхващат повечето от основните консултантски области.

🔴 STRATEGY & GENERAL MANAGEMENT
Така нареченото „стратегическо“ консултиране се занимава с общото развитие на компаниите. То засяга самото съществуване, основни цели, мисия, бизнес политиката и стратегията, както и цялостното планиране, структуриране и контрол на дадена организацият. Най-важните характеристики стратегическото консултиране е, че развива дългосрочни взаимоотношения, многофункционално и интердисциплинарно. Една от основните специализации на стратегическия консултант, наричан още и „генералист“ е да определи какви специалисти му трябват. Стойността в компаниите се носи от системата, която в днешно време наричаме „бизнес модел“, чийто елементи трябва да се синхронизират така, че компанията да се развива като цяло, затова ако използвате консултантски услуги, то първо наемете стратегически консултант.

🔴 ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Оперативният мениджмънт включва основно оперативните процеси на компанията,(взаимоотношения с доставчици, производство, управление на проекти, доставките до клиента) и тяхното взаимодействие. Той се занимава с управление на качеството, ре-инженеринг на процесите, подобряване на изпълнението и производителността, както и със управлението на веригата на доставки.

🔴 РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ОРГАНИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА
Основната цел на развитието на чивешките ресурси и организационна система е да осигури на предприятието необходимите човешки ресурси. Нашата дейност се занимава с това, да установи какви човешки ресурси са необходими на компанията, да направи профил на компетенциите, да ги оцени и да планира програма за развитие. Имаме собствена стратегия, в която се включват и коефициенти за измерването на съотвествието им.

🔴 МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ
Консултирането в маркетинга и продажбите включва процесите в компанията които са свързани склиента и създаване на ефективна маркетингова и търговска стратегия за вашата организация и да подобрите изпълнението. Ние ще идентифицираме вашия клиент, нужди, потребности и пазар, както и неговия път за да осъществи покупка и ще създадем заедно ефективна стратегия, за да реализирате вашия потенциал.

🔴 УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОГИСИТИКАТА
В тази област се третират целите и управлението на логистичните процеси на компанията, като доставки на материали и стоки, управление на складово стопанство и дистрибуция на стоките до партньори и клиенти. Нашата роля е да ви помогнем да проектирате и внедрите най-добрата логистична стратегия, съответстваща на вашия бизнес модел и стратегия.

🔴 ИНТЕГРАЦИЯ НА БИЗНЕС СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ
Нашата роля е да помогнем на клиента да осъзнае собствения си бизнес модел и нужди за да избере софтуерни приложения, които най-добре покриват неговите нужди, за да изпълни стратегията на компанията. Ние ви помагаме в дефинирането на ефективно задание, и създаване на критерии при избор на софтуерно решение, да направите оценка на инвестицията, ефективно да адаптиране за вашите специфични нужди и безпроблемно да внедрите ситемата.
„Знаете ли какво е жираф?“ съм чувал да казват в ИТ средите? „Това е кон, който е правен по изискванията на клиента
!“. Ние можем да ви спасим от „жирафа“ и да ви спестим много повече разходи от доработки, промени, излишни и несъвместими модули, излишни скъпи програми и неефективен процес по внедряване.

🔴 ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Консултантските ни услуги касаещи финансовия мениджмънт касаят анализ и управление на структурата на капитала на компанията. Анализ и структуриране на разходите и тяхното управление. Планиране, прогнозиране и оптимизиране на паричните потоци. Ще повишим разбирането ви за ролята на парите в компанията и ще ви вдигнем вашата финансова култура и подобрим методите ви за управление.

🔴 УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО
Управлението на знанието третира, събирането, запазването и развитието на знанието в организацията. Компаниите придобиват и губят знанието заедно с хората в организацията. За това то трябва да се организира, актуализира и предава на служителите. Знанието често се пренебрегва, но то може да подобри много отношението и изпълнението на служителите.

🔴 КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Това е нова и трудна област в консултирането, която се занимава с основните бизнес концепции, цели и все по сложните взаимоотношения на компаниите и тяхната работна среда. Това е област натоварена с ценности и противоречия, където бизнеса среща разнообразни и противоречащи си интереси, изисквания и напрежение. Ние помагаме на нашите клиенти да определят как трябва да се отнасят към заинтересованите страни и да вземат под внимание проблемите, които могат да настъпят. Клиентите и консултантите работят да предефинират дневният ред на бизнеса.